Algemene voorwaarden

?Klant?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en natuurlijke of rechtspersonen die contact hebben genomen met CITROPARTS.COM.

?Verkoper?

CITROPARTS.COM, behorend tot CQS BVBA, met haar maatschappelijke zetel op de Wulmersumsesteenweg 155, 3300 Tienen.
Tel: 0032 (0)16/81.90.89
Fax: 0032 (0)16/62.42.16
E-mail: sales@citroparts.com
BTW nummer: BE0473.587.652
IBAN: BE76132543050295
BIC: BNAGBEBB

verder aangeduid als "Verkoper?.

Toepassing

Het accepteren van een aanbieding, het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de KLANT de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van de VERKOPER bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door VERKOPER ingeschakelde derden.

Aanvaarding van de bestelling

CITROPARTS.COM is slechts gebonden door een bestelling nadat ze deze schriftelijk bevestigd hebben. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen en correcties.

Prijzen en betaling

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

De VERKOPER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.

De VERKOPER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

Voor alle aankopen accepteert de VERKOPER betalingen via bankoverschrijving of via credit card. Bij afhaling kan er betaald worden cash (of met bankaart/credit card in geval van beschikbaarheid). Bij betaling via bankoverschrijving en credit card worden de producten verzonden na ontvangst van de betaling door de VERKOPER.

Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van honderd euro (? 100). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

Leveringsvoorwaarden

De producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, of in andere landen na schriftelijke bevestiging van de VERKOPER. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de KLANT en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de KLANT. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld op de individuele orderbevestiging.

De leveringstermijn verschilt van product tot product. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. CITROPARTS.COM streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de KLANT.

De VERKOPER heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de KLANT betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de eigendom van de VERKOPER tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt CITROPARTS.COM het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de KLANT.

Klachten

Bij ontvangst van de goederen dient de KLANT de artikels te controleren op zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken dienen binnen de 7 werkdagen na levering schriftelijk bij de VERKOPER te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen de 7 werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de VERKOPER te worden gemeld.

De mogelijkheid tot het indienen van een klacht vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling, gebrekkig onderhoud of verkeerde montage.

Klachten met betrekking tot onze facturen dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de VERKOPER te zijn ingediend.

Ook indien de KLANT binnen deze termijn een klacht over een artikel indient, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Waarborg

Algemeen geven wij een garantie van 12 maanden op onze artikels, tenzij anders vermeld.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de KLANT geleden.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de KLANT het recht aan de VERKOPER mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de KLANT zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de VERKOPER:

CITROPARTS.COM
Wulmersumsesteenweg 155
3300 Tienen
Belgium

CITROPARTS.COM zal in dat geval verplicht zijn het verschuldigde aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen de 30 kalenderdagen terug te storten op het rekeningnummer van de KLANT.

Indien de KLANT later dan 14 kalenderdagen na levering, het aangekochte artikel wenst te retourneren, zal CITROPARTS.COM als tegemoetkoming 70% van het verschuldigde aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel terugstorten op het rekeningnummer van de KLANT, en dit tot max. 6 maanden na factuurdatum. Indien de KLANT meer dan 6 maanden na factuurdatum een artikel wenst te retourneren, zal CITROPARTS.COM niets terug storten.

Goederen die specifiek voor de KLANT ontworpen of ontwikkeld zijn (bv. Verf, gepersonaliseerde artikels,?) worden niet teruggenomen en de KLANT kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Overmacht

De VERKOPER kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door de VERKOPER van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van de VERKOPER, staat de KLANT uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de KLANT zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De VERKOPER zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De KLANT heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de KLANT uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs
(bijvoorbeeld : e-mail, backups, scans, ...).

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met VERKOPER worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.

Kies je land